Havent entrat en plena aplicació el Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i normativa que el desenvolupa, d’ara endavant RGPD. El tipus de dades tractades i l’ús dels mateixos podran variar en funció de la relació que mantinguem amb el titular/ usuari i dels serveis i productes sol·licitats.

Responsable del tractament:

NOMADA BEACH mercantil de nacionalitat espanyola amb domicili situat en Platja de la Marina d’Aiguadolç, Sitges, Barcelona, i adreça electrònica: rgpd@nomadabeach.com Exercici de drets: vostè podrà exercitar els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades en l’adreça de correu electrònic rgpd@nomadabeach.com

Tractament de les Dades:

En relació amb el nostre lloc web, NOMADA BEACH pot rebre dades personals per diferents canals i que són els següents:

(i).-Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, adreces, correu electrònic i telèfon.

Finalitat dels tractaments:

i) Respondre a les consultes, proporcionar informació requerides per l’Usuari.

En funció dels diferents serveis prestats pel Responsable del tractament la base que legitima els tractaments són els previstos en el RGPD:

(i).- Execució o compliment d’obligacions contractuals.
(*ii).- Interès Legítim.
(*iii).- Consentiment.
(*iv).- Imperatiu Legal.

Confidencialitat de les dades i mesures de seguretat:

NOMADA BEACH , així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades – en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari – estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades i a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de NOMADA BEACH segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

No obstant això, s’adverteix i informa l’Usuari que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, NOMADA BEACH no podrà tenir-se per responsable de tals pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o a la descàrrega de continguts des del Lloc web que causin alteracions en els sistemes informàtics (maquinari i programari) de l’Usuari.

Comunicacions als usuaris

En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, se li enviaran comunicacions per mitjans electrònics informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de NOMADA BEACH iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.

Sense perjudici de tot l’anterior, no es consideraran comunicacions comercials i/o publicitàries, tota aquella informació enviada per NOMADA BEACH – fins i tot per mitjans electrònics – als Usuaris de NOMADA BEACH amb la finalitat de dur a terme, executar i/o desenvolupar qualssevol prestació subscrita o contractada encara que no fos subscrita per mitjans electrònics per l’Usuari i totes les altres tasques, accions i/o activitats derivades d’aquesta relació contractual, negocial i/o comercial.

Comunicació de les seves dades a tercers:

Les seves dades podran ser comunicats als nostres proveïdors de serveis per a poder complir amb les nostres obligacions contractuals sempre sota les degudes garanties en matèria de protecció de dades.

A més, podem transmetre informació sobre vostè quan així ho requereixin les disposicions legals, o es derivi d’aquestes, quan ho exigeixi la relació contractual que tenim amb vostè, bé per haver prestat consentiment o per existir interès legítim.

Temps de conservació de les dades:

NOMADA BEACH emmagatzema les seves dades en la mesura en què és necessari per a complir amb els nostres serveis.